Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN

Informacje ogólne

 1. Organizatorem zajęć jest Uniq Fight Club,  z siedzibą przy ul. VI Poprzecznej 23 w Warszawie, kod pocztowy 04-620, NIP: 9522240127, REGON: 525054251, zwana dalej klubem lub Uniq Fight Club. Zajęcia prowadzone są w sali treningowej, ul. VI Poprzeczna 23, Warszawa.
 2. Warunkiem zapisu na zajęcia jest rejestracja na stronie klubu. W przypadku, kiedy Uczestnik zajęć jest niepełnoletni, zarejestrować Uczestnika zajęć musi jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko Regulaminu. 
 3. Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia uczestnika, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe z tego tytułu.
 4. W przypadku organizowania przez klub zorganizowanych wyjść integracyjnych lub zajęć rekreacyjnych w plenerze, odpowiedzialność klubu ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych z winy umyślnej klubu oraz szkód wynikających bezpośrednio z nieprawidłowych instrukcji i poleceń trenera lub instruktora. 
 5. Na terenie klubu może być prowadzona dokumentacja filmowa i fotograficzna,  wykorzystana do celów informacyjnych i reklamowych. Uczestnicy zajęć zrzekają się wszelkich roszczeń związanych z wykorzystaniem ich wizerunku w tej dokumentacji oraz wyrażają zgodę na publikację materiałów zawierających ich wizerunek w Internecie i innych materiałach promocyjnych klubu oraz trenerów i instruktorów. 
 6. Zajęcia odbywają się z zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.uniqfightclub.com.

Opłaty

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie: http://www.uniqfightclub.com.
 2. Płatności za zajęcia można dokonać w recepcji klubu w formie gotówki.
 3. W przypadku zakupu pierwszego karnetu Uczestnik uiszcza jednorazową opłatę za kartę członkowską w wysokości 50 zł. 
 4. Uczestnik zajęć może zapłacić za zajęcia jednorazowe lub wykupić karnet z określoną ilością wejść. Jedno wejście upoważnia do uczestnictwa w jednym, godzinnym treningu.
 5. Karnet ważny jest miesiąc od daty zakupu. Niewykorzystane treningi kupione w karnecie nie przechodzą na następny miesiąc.
 6. Uczestnik zajęć może 1 raz w miesiącu zawiesić karnet. Maksymalny okres zawieszenia karnetu to 14 dni.
 7. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości abonamentu.
 8. Walutą zapłaty jest polski złoty.
 9. Specjalnym typem karnetu jest karnet rodzinny. Karnet rodzinny przysługuje wyłącznie dzieciom i jest wydawany w przypadku gdy: rodzic dziecka ma aktywny karnet opłacony zgodnie z cennikiem; brat lub siostra dziecka ma ma aktywny karnet opłacony zgodnie z cennikiem. Karnet rodzinny obejmuje tę samą liczbę wejść, co karnet zakupiony przez pierwszego członka danej rodziny.

Organizacja zajęć

 1. Uczestnicy treningów zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz niezbędnych akcesoriów wymaganych przez trenera.
 2. Kluczyki do szafek w szatni można pobrać w recepcji. 
 3. Przedmioty wartościowe powinny zostać oddane na czas trwania treningu do depozytu. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe znajdujące się poza depozytem, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.
 4. Zajęcia sztuk walki odbywają się bez obuwia. Na zajęciach Cross wymagana jest zamiana obuwia. Obuwie zewnętrzne zostawiane jest przed wejście do strefy sportowej. 
 5. Uczestnicy zajęć mogą wejść do strefy sportowej 10 minut przez rozpoczęciem zajęć. 
 6. Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.
 7. O wyborze grupy zaawansowania decyduje trener.
 8. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności trenera (wyjątkiem jest wolna mata).
 9. Podczas indywidualnych zajęć na wolnej macie nie można odbywać sparingów. 
 10. Bez zgody trenera nie wolno korzystać z urządzeń i przyborów treningowych. Przyrządy do ćwiczeń powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zakończeniu treningu, sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany.
 11. W razie zauważenia zepsutego sprzętu lub braków utrudniających korzystanie ze sprzętu, należy niezwłocznie poinformować o tym trenera prowadzącego zajęcia.
 12. W przypadku odniesienia kontuzji, złego samopoczucia Uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się  do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. 
 13. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.
 14. Na treningach sztuk walki wymagany jest sprzęt. Zajęcia intro box: rękawice, ochraniacz szczęki, bandaże bokserskie, rękawice; intro kickboxing: rękawice, ochraniacz szczęki, bandaże bokserskie, rękawice, suspensory – ochraniacze krocza, ochraniacze na piszczele; zajęcia grup średnio-zaawansowanych i zaawansowanych oraz zajęcia dla wszystkich dodatkowo kaski.
 15. Uczestnik zajęć personalnych może odwołać umówiony trening min. 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przez jego rozpoczęciem, uznaje się za zrealizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana. 
 16. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 17. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko uczestnicy zajęć.

Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

 1. Uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych musi znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do walki sparingowej oraz być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych.
 2. Każdy uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.
 3. W przypadku braku kompletu ochraniaczy podczas treningu, ćwiczący przystępując do ćwiczeń z partnerem robi to tylko na własne życzenie i bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za powstałe kontuzje, urazy itp. 
 4. Każdy Uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub sparingu. 

Opieka i nadzór

 1. Opieka i nadzór nad nieletnimi Uczestników zajęć jest sprawowana przez trenerów w czasie trwania treningów
 2. Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie nieletnich Uczestników zajęć na zajęcia treningowe oraz ich odbiór po zakończeniu treningu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin klubu obowiązuje wszystkich Uczestników zajęć organizowanych przez Uniq Fight Club.
 2. Zakup karnetu lub wykupienie zajęć w klubie są równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 3. Uniq Fight Club zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. 
 4. Uniq Fight Club przetwarza dane osobowe Uczestników w celu wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z klubu, a także na potrzeby marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. 
 5. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Uniq Fight Club,  z siedzibą przy ul. VI Poprzeczna 23 w Warszawie, kod pocztowy 04-620, NIP: 9522240127, REGON: 525054251.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniq Fight Club,  z siedzibą przy ul. VI Poprzeczna 23  w Warszawie, kod pocztowy 04-620, NIP: 9522240127, REGON: 525054251.

II. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji do grup sportowych, uczestnictwa w obozach i zawodach sportowych, warsztatach, szkoleniach i komunikacji mailowej dotyczącej zajęć organizowanych przez Uniq Fight Club, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

III. W  każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać  Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, prawi wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków dotyczące realizowanych projektów, niedużej jednak niż do zakończenia projektu/zlecenia lub niezwłocznie po cofnięciu zgody o przetwarzaniu danych.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usług.

VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Uniq Fight Club,  z siedzibą przy ul. VI Poprzeczna 23  w Warszawie, kod pocztowy 04-620, NIP: 9522240127, REGON: 147281367.

Close Menu
×